PhD Students
     Wenwen Xu(2015)    Tutor: Prof. Xiaoming Sun
     Nana Han(2015)     Tutor:Prof. Xiaoming Sun
  Daojin Zhou(2016)      Tutor: Prof. Xiaoming Su
      Yin Jia(2016)      Tutor:Prof. Xiaoming Sun
   Pengsong Li(2017)    Tutor: Prof. Xiaoming Sun
    Yang Zhong(2017)    Tutor: Prof. Xiaoming Sun
    Fanhong Chen(2017)     Tutor: Prof. Haijun Xu
   Xinxuan Duan(2018)   Tutor: Prof. Xiaoming Sun
      Kai Sun(2018)      Tutor:Prof. Xiaoming Sun
     Zijiang Yuan(2018)     Tutor: Prof. Xue Duan
MASTERs (2016)
Cejun Hu(2016)     Tutor:Prof. Xiaoming Sun
Chuan Wu(2016)     Tutor:Prof. Xiaoming Sun
Ruida Chen(2016)     Tutor:Prof. Xiaoming Sun
Tianhui Xie(2016)     Tutor:Prof. Xiaoming Sun
Rongrong Zhang(2016)     Tutor:A.P. Zheng Chang
Zhengyi Zhang(2016)     Tutor:A.P.Liang Luo
Yinglan Liu(2016)     Tutor:A.P.Liang Luo
Xuya Xiong(2016)     Tutor:A.P.Yapin Li
Haipeng Tian(2016)     Tutor:A.P.Yun Kuang
MASTERs (2017)
Shiyuan Wang(2017)     Tutor:Prof. Xiaoming Sun
Jijin Yang(2017)     Tutor:Prof. Xiaoming Sun
Congtian Chen(2017)     Tutor:Prof. Xiaoming Sun
Peng Song(2017)     Tutor:Prof. Xiaoming Sun
Yifan Chen(2017)     Tutor:Prof. Wen Liu
Shuhui Liu(2017)     Tutor:A.P. Zheng Chang
Siyu Sheng(2017)     Tutor:A.P.Liang Luo
Xiuping Zhao(2017)     Tutor:A.P.Yapin Li
Han Lu(2017)     Tutor:A.P.Yun Kuang
Prev 1 Next
MASTERs (2018)
Jinhua Sheng(2018)     Tutor:Prof. Xiaoming Sun
     Hai Liu(2018)      Tutor:Prof. Xiaoming Sun
    Lu Liu(2018)      Tutor:Prof. Xiaoming Sun
Haoran Sun(2018)     Tutor:Prof. Xiaoming Sun
Zhaolei Wang(2018)     Tutor:Prof. Xiaoming Sun
Mengxuan Li(2018)     Tutor:Prof. Xiaoming Sun
Yu Meng(2018)     Tutor:Prof. Xiaoming Sun
Zibo Cao(2018)     Tutor:Prof. Xiaoming Sun
  Jiawei Li(2018)      Tutor:Prof. Xiaoming Sun
   Jinli Qin(2018)     Tutor:Prof. Wen Liu
   Xin Cao(2018)     Tutor:Prof. Wen Liu
       Yajie Li(2018)     Tutor:Prof. Wen Liu
Shuchang Song(2018)    Tutor:A.P. Zheng Chang
Zhili Wang(2018)    Tutor:A.P. Zheng Chang
Jinwen Yu(2018)     Tutor:A.P.Liang Luo
Jingshan Qin(2018)     Tutor:A.P.Liang Luo
Xiangxiang Gao(2018)     Tutor:A.P.Yapin Li
Shengnan Wang(2018)     Tutor:A.P.Yun Kuang
Graduated students
Dr. Zhiyi Lu(2010)     Tutor:Prof. Xiaoming Sun
Dr. Guoxin Zhang(2010)   Tutor:Prof. Xiaoming Sun
Dr. Yingjie Li(2012)     Tutor:Prof. Xiaoming Sun
Dr. Yongchao Hao(2012)    Tutor:Prof. Xiaoming Sun
Dr. Zhao Cai(2014)     Tutor:Prof. Xiaoming Sun
Dr. Qiu Yang(2010)     Tutor:Prof. Junfeng Liu
Dr. Wenxian Liu(2012)     Tutor:Prof. Junfeng Liu
 Xiaolei Wang(2012)
  Xiaochao Wu(2012)     Tutor:Prof. Xiaoming Sun
Yue Dong(2012)     Tutor:A.P.Yapin Li
Peng Zhang(2012)     Tutor:A.P.Yapin Li
Haichuan Zhang(2013)     Tutor:Prof.Xiaoming Sun
Li Qian(2013)     Tutor:Prof.Xiaoming Sun
Guang Feng(2013)     Tutor:Prof.Xiaoming Sun
Zhiying Liu(2013)     Tutor:Prof.Junfeng Liu
     Ming Sun(2013)     Tutor:A.P. Zheng Chang
Rui Guo(2013)     Tutor:A.P.Yapin Li
Xing Wang(2013)     Tutor:A.P.Yapin Li
Haichuan Guo(2013)     Tutor:A.P.Yapin Li
Fuliang Liu(2013)     Tutor:A.P.Yapin Li
Li Li(2013)        Tutor:A.P.Liang Luo
Xuemei Wen(2014)     Tutor:Prof.Xiaoming Sun
Ming Jiang(2014)     Tutor:Prof.Xiaoming Sun
Yuqi Xu(2014)     Tutor:Prof.Xiaoming Sun
Lin Wang(2014)     Tutor:Prof.Xiaoming Sun
     Biao Han(2014)     Tutor:A.P. Zheng Chang
     Haoyuan Li(2014)     Tutor:A.P. Zheng Chang
Yongming Bi(2014)    Tutor:A.P.Yapin Li
Yang Tian(2014)    Tutor:A.P.Yapin Li
Yong Li(2014)    Tutor:A.P.Liang Luo
Yunlong Wan(2014)    Tutor:A.P.Pengbo Wan
Hong Yan(2014)    Tutor:A.P.Pengbo Wan
Jindi Wang(2015)     Tutor:Prof.Xiaoming Sun
Jun Ma(2015)     Tutor:Prof.Xiaoming Sun
Yusheng Zhang(2015)     Tutor:Prof.Xiaoming Sun
Qixian Xie(2015)     Tutor:Prof.Xiaoming Sun
Qian Zhang(2015)     Tutor:Prof.Xiaoming Sun
   Yingna Chang(2015)     Tutor:A.P. Zheng Chang
     Xiong Sun(2014)     Tutor:A.P. Liang Luo
     Yiwei Liu(2014)     Tutor:A.P. Liang Luo
Shibin Lai(2015)     Tutor:A.P.Yapin Li